Garantivillkor

BEVI lämnar för alla nya produkter 12 månaders garanti från idrifttagningen, dock högst 18 månader från leveransdatum. För reparationer och utbytesprodukter lämnas 6 månaders garanti från leveransdatum.

Vår garanti innebär, att vi gratis reparerar eller ersätter sådana delar eller enheter, som genom normal användning under garantitiden blivit obrukbara på grund av fabrikations- eller materialfel. Dock gäller att den kompletta enheten returneras till BEVI före garantitidens utgång med betald frakt.

Efter garantireparationer eller garantibyte återsänder BEVI den reparerade eller utbytta produkten med normalt transportsätt inom Sverige.

Produkter som används för andra ändamål, under andra förhållanden eller till andra värden än som specificerats och vartill de är beräknade, omfattas ej av vår garanti.

Vi fritar oss från allt ansvar för följdskador såsom driftavbrott, produktionsbortfall, skada på person eller egendom etc. Kostnad i samband med utbyte ersättes ej.

Våra garantiåtaganden gäller endast under förutsättning att våra betalningsvillkor har innehållits.

På begäran kan BEVI också åta sig fältservice, men i så fall sker debitering enligt gällande debiteringsnormer.
BEVI offererar gärna komplett service.