Hem / Om BEVI / Personuppgifter och integritet / Integritetspolicy för leverantörer

Integritetspolicy för leverantörer

1. Inledning 

BEVI AB (”Bolaget”) har ingått eller avser att ingå ett avtal med det företag som du företräder (”Leverantören”). Denna integritetspolicy syftar till att du som kontaktperson för Leverantören ska få information om Bolaget hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgifts-lagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

2. Vem är personuppgiftsansvarig? 

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende våra leverantörers kontaktpersoner.

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

BEVI AB, Org.nr. 556195-8314 

Huvudkontor: Bevivägen 1, 384 30 Blomstermåla, Tel: 0499-271 00 
Regionkontor: Kontaktvägen 8, 901 33 Umeå, Tel: 090-70 44 30

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår GDPR-ansvarig på gdpr@bevi.com.

3. Personuppgifter, ändamål, rättslig grund och lagringstid 

Bolaget behandlar följande personuppgifter om dig: 

(a) Namn 
(b) Yrkestitel 
(c) Telefonnummer 
(d) Mejladress

Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändiga för att Bolaget ska kunna fullgöra det avtal som Bolaget har med Leverantören. För det fall att dessa uppgifter inte lämnas, kan avtalet med Leverantören inte fullgöras. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med Leverantören. Ditt namn och kontaktuppgifter sparas i våra register över kontaktpersoner under den tid som vårt avtalsförhållande med Leverantören fortgår eller vi i övrigt har behov av uppgiften för något förhållande som hänger samman med vårt avtalsförhållande med Leverantören. För det fall att din anställning hos Leverantören upphör eller du i övrigt upphör att vara Leverantörens kontaktperson kommer vi att ta bort dina uppgifter från vårt register över kontaktpersoner.

Dina uppgifter (t.ex. ditt namn) kan förekomma i avtal, korrespondens eller annan dokumentation avseende Bolagets förhållande till Leverantören som Bolaget behöver spara av kommersiella, affärsmässiga eller juridiska skäl. Uppgifterna sparas med stöd av en intresseavvägning, där Bolagets berättigade intresse är att spara information och dokumentation som är av kommersiell, affärsmässig eller juridisk betydelse för Bolagets verksamhet.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med? 

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till andra leverantörer och samarbetspartners. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5. Var behandlar vi dina uppgifter? 

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES. Bolaget har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållandes vissa standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen. En kopia av dessa undertecknade standardavtalsklausuler kan tillhandahållas på förfrågan till gdpr@bevi.com.

6. Dina rättigheter 

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

(a) Rätt till tillgång/registerutdrag

Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b) Rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(c) Radering av vissa uppgifter

Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(d) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter

Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.

(e) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter

Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(f) Klagomål 

Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på gdpr@bevi.com.

7. Ändringar i integritetspolicyn 

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på denna webbsida.

Kontaktinformation för frågor

För frågor vänligen kontakta personuppgiftsansvarig på gdpr@bevi.com

Uppdatering av policy

Policyn uppdaterades:

  • 2019-12-06
    Email till GDPR-ansvarig uppdaterades
  • 2019-06-24
    Första versionen

BEVI Kunskapsbank

BEVI Kunskapsbank är en samling av information inom våra expertområden  t.ex. elektriska drivsystem och kraftgenerering.

Utforska

BEVI AB (huvudkontor)

Bevivägen 1
384 30, Blomstermåla

Org.nr. | 556195-8314
Tel |
0499-271 00
Mail | info@bevi.se

BEVI AB (regionkontor)

Kontaktvägen 8
SE-901 33, Umeå

Org.nr. | 556195-8314
Tel | 090-70 44 30
Mail | bevinord@bevi.se