Hem / Om BEVI / Personuppgifter och integritet / Integritetspolicy arbetssökande

Integritetspolicy arbetssökande

1. Inledning 

I samband med att du söker anställning hos BEVI AB eller (”Bolaget”), samlar Bolaget in vissa personuppgifter om dig. Denna integritetspolicy syftar till att du som arbetssökande ska få information om hur Bolaget hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende Kunders och Potentiella Kunders kontaktpersoner. 

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter. 

BEVI AB, Org.nr. 556195-8314

Huvudkontor: Bevivägen 1, 384 30 Blomstermåla, Tel: 0499-271 00
Regionkontor: Kontaktvägen 8, 901 33 Umeå, Tel: 090-70 44 30 

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår GDPR-ansvarig på gdpr@bevi.com.

För det fall att du har sökt tjänsten via ett rekryteringsbolag, kan även rekryteringsbolaget vara personuppgiftsansvarig för den eventuella behandling som rekryteringsbolaget utför innan du presenteras som kandidat för Bolaget, och i övrigt för andra ändamål som inte har med din arbetsansökan till Bolaget att göra.

3. Typer av personuppgifter som behandlas 

Bolaget behandlar följande personuppgifter om dig. 

(a) Namn 
(b) Telefonnummer 
(c) Mejladress 
(d) Adress 
(e) CV 
(f) Eventuella resultat av kompetenstester/personlighetstester 
(g) Information som inhämtas från referenser 
(h) Intervjuanteckningar

4. Vad använder bolaget dina uppgifter till? 

Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där Bolagets legitima intresse är att genomföra rekryteringsprocessen. För det fall att efterfrågade uppgifter inte tillhandahålls, kan Bolaget inte behandla din ansökan.

Vi kommer att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov om du har samtyckt särskilt till detta.

5. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med? 

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till rekryteringsbolagen som hanterar rekryteringsprocessen. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget. Vänligen notera dock att Bolaget inte ansvarar för uppgifter som samlats in självständigt av rekryteringsbolaget, och som rekryteringsbolaget behandlar för sin egen räkning. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

6. Var behandlar vi dina uppgifter? 

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

7. Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

Bolaget sparar personuppgifter om de kandidater som inte erbjudits anställning i upp till två månader efter det att rekryterad person har tillträtt tjänsten. Syftet med att spara uppgifterna under denna tid är för att Bolaget ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryteringsprocessen och motiveringen till att tjänsten tilldelades en annan kandidat.

För det fall att du har samtyckt till att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov sparar vi dina uppgifter under den tid som anges i samtycket.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter efter rekryteringsprocessens slutförande om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

8. Dina rättigheter 

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

(a) Rätt till tillgång/registerutdrag

Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

(c) Rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(d) Radering av vissa uppgifter

Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(e) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter

Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.

(f) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter

Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(g) Klagomål 

Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på gdpr@bevi.com.

9. Ändringar i integritetspolicyn 

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på denna webbsida.

Kontaktinformation för frågor

För frågor vänligen kontakta personuppgiftsansvarig på gdpr@bevi.com

Uppdatering av policy

Policyn uppdaterades:

  • 2019-12-06
    Email till GDPR-ansvarig uppdaterades
  • 2019-06-24
    Första versionen

BEVI Kunskapsbank

BEVI Kunskapsbank är en samling av information inom våra expertområden  t.ex. elektriska drivsystem och kraftgenerering.

Utforska

BEVI AB (huvudkontor)

Bevivägen 1
384 30, Blomstermåla

Org.nr. | 556195-8314
Tel |
0499-271 00
Mail | info@bevi.se

BEVI AB (regionkontor)

Kontaktvägen 8
SE-901 33, Umeå

Org.nr. | 556195-8314
Tel | 090-70 44 30
Mail | bevinord@bevi.se