Allmän teknisk information elmotorer

Spänningar

Trefasmotorer för enhastighetsmotorer kan normalt kopplas om för två spänningar. Detta beror på att statorlindningens tre faser kan kopplas på två sätt: Stjärnkoppling (Y-koppling) och triangel-koppling (D-koppling). Den lägsta spänningen används då motorn är kopplad i D och den högsta spänningen då motorn är kopplad i Y. Spänningen vid Y=√3 × spänningen vid D. Våra motorer tål att användas vid s.k. bredbandsspänning t.ex. 380–420V. Detta ger ett vidgat användningsområde för motorerna samt en enklare hantering vid beställning och lagerhållning.

Exempel:

Delta-Star-connections-a.png
a) 220–240 VD/380–420 VY alternativt på motorskylt 230/400 V (Normalt för motorer upp till 3 kW). Lämpliga för direktstart på 380–420 V nät.

Delta-Star-connections-b.png
b) 380–420 VD/660–720 VY alternativt på motorskylt 400 VD (Normalt för motorer från 4 kW). Lämpliga för direktstart eller Y/D-start på 380–420 V nät alternativt för direktstart på 660–720 V nät.

Nätspänningen kan variera ±10 % vid 400 V eller ±5 % vid bredbandsskyltade motorer utan att motorns märkeffekt normalt behöver ändras. Notera att verkningsgraden är angiven vid 230 V respektive 400 V värden.

Balansering

Motorerna är balanserade med halv kil. Speciellt noggrann balansering kan erhållas på begäran.

Säkringar och motorskydd

Säkringar utgör inget skydd för en motor utan är bara ett skydd mot kortslutning i strömkretsen.

Motorskyddsbrytare

Otillåten höjning av motortemperaturen på grund av överbelastning eller bortfall av en fas förhindras av en motorskyddsbrytare. Den ström som det termiska överlastskyddet skall ställas in på finns angiven på motorns märkskylt. I en del fall är en vanlig motorskyddsbrytare inte något tillräckligt skydd. Detta gäller särskilt svårare driftförhållanden, t.ex. start av utrustning med högt tröghetsmoment, vid användning av frekvensomriktare och driftförhållande med stora skillnader i kyltemperaturen. I dessa fall kan termokontakter (t.ex. Klixon) eller termistorer i lindningarna användas.

Termokontakter

Termokontakter monteras vanligtvis i motorns lindning. När en bestämd temperatur uppnås bryter termokontakterna en elektrisk krets, t.ex. matningsspänningen till en kontaktor som slår ifrån motorn. Den brytande kontakten är en temperaturkänslig bimetallfjäder. BEVI kan eftermontera termokontakter i alla motorstorlekar.

Termistorer

Termistorer används för temperaturövervakning.

Skyddsenheten består av termistorerna som kan monteras i lindningarna och ett utlösningsrelä. Termistorerna är temperaturkänsliga resistorer som vid en viss temperatur ändrar resistansen  kraftigt. Detta känns av utlösningsrelät som i sin tur t.ex. bryter matningsspänningen till huvudkontaktorn. BEVIs IE3-motorer har termistorer som standard. BEVI kan även eftermontera termistorer i alla motorstorlekar.

Kylning

Som standard finns mantelkylning med utvändig kylfläkt på motoraxelns icke-drivsida (B-sidan), normbeteckning IC411. Andra kylmetoder kan erbjudas t.ex. en separat driven kylfläkt som ofta önskas vid frekvensomriktardrift.

Stilleståndsvärmare som förhindrar kondens

Motorer som utsätts för kraftiga temperaturväxlingar eller extrema klimatförhållanden kan skadas av kondens och fukt i lindningen. I motorer med stilleståndsvärmare värms lindningen då motorn är avstängd till några grader över omgivningstemperaturen, vilket förhindrar fuktinträngning i motorn. Stilleståndsvärmaren måste stängas av då motorn är i drift. 

Mindre motorer kan även värmas genom att lägga en lågspänning över motorlindningen. Spänningen skall vara 5–10 % av märkspänningen över två faser.

BEVI kan montera stilleståndsvärmare i alla motorstorlekar.

Isolationsklass

Motorerna tillverkas med olika kvalitet på isolationsmaterialet. Isolationsmaterialen har indelats i olika klasser som anges med en bokstav t.ex. B eller F. Isolationsklassen anger den övre temperaturgräns som isolationsmaterialet tål. Omgivningstemperatur, tillåten temperaturstegring och en bestämd temperaturreserv är faktorer som bestämmer hur mycket en motor kan belastas. Märkeffekten för en motor är normalt angiven för en omgivningstemperatur på 40°C. Om omgivningstemperaturen är högre måste den uttagna effekten reduceras.

BEVIs motorer är normalt lindade med klass F-material men kan erhållas med andra material, t.ex. våra virkestorksmotorer är lindade med klass H-material.

Isolationsklass A E B H
Omgivningstemperatur (°C) 40 40 40 40 40
Tillåten temperaturstegring (°C) 60 75 80 105 125
Temperaturreserv  (°C) 5 5 10 10 15
Maxtemperatur (°C) 105 120 130 155 180

Olika driftsarter

Driftart anges med någon av beteckningarna S1–S9. S1 är den normala driften som motorns märkeffekt är angiven efter. Vid vissa drifter kan dock motorns märkeffekt höjas. Beroende på hur belastning och därmed motorns uteffekt varierar med tiden, skiljer mellan nedan angivna driftarter. Märkeffekten vid varje driftart fastställs genom ett belastningsprov, som motorn ska genomgå utan att de i IEC 60034-1:2017 fastställda temperaturgränserna överskrids.

Vid driftart S2 ska beteckningen följas av belastningsperiodens längd. Vid driftarterna S3 och S6 ska beteckningen följas av intermittentsfaktor. Exempel: S2 60 min, S3 25%, S6 40% vid driftstart S4, S5, S7, S8, S9 skall beteckningar följas av tröghetsmoment m.m.

 • S1 - Kontinuerlig drift
 • S2 
  Korttidsdrift då motorn under fastställd belastningstid uppnår tillåten temperaturstegring. Därpå följande driftspaus skall vara så lång att motorn åter antar omgivningstemperaturen.
 • S3 - Intermittent drift
  En sekvens av lika arbetsperioder där varje period består av en del med konstant effekt och en med driftpaus. Arbetsperioden är så kort att termisk fortfarighet ej hinner  inträda.S4  Arbetsperioder med jämnt växlande starter, belastningar och driftspauser
 • S5 
  Arbetsperioder med jämnt växlande starter, belastningar, bromsningar eller reverseringar och driftspauser.
 • S6 - Kontinuerlig drift med periodisk belastning
  Då belastningstid och tomgångstid är så korta, att fortfarighetstillståndet ej uppnås under en arbetsperiod.
 • S7 
  Arbetsperioder med jämnt växlande starter, belastningar och bromsningar eller reverseringar utan driftspauser.
 • S8 
  Kontinuerlig drift med intermittent belastningsvartalsändring.
 • S9 
  Drift med icke-periodisk belastning och varvtalsvariation (typisk frekvensomriktardrift)

Kapslingsklass (skyddsform)

Rätt kapslingsklass är en förutsättning för att en motor skall kunna arbeta säkert under lång tid i hård drift och svår miljö. BEVIs motorer är normalt i utförande IP 55, men kan erhållas i de flesta andra tänkbara utförande efter bearbetning.

Normer

Motorernas konstruktion, märkeffekter och anslutningsmått uppfyller kraven i svensk och internationell standard enligt nedan.

Standard
 • IEC 6034-1:2017
 • IEC 60072-1:1994
Standard verkningsgrad
 • IEC 60034-30-1:2014
 • IEC 60034-2-1-2014

Jörgen Danielsson

Jörgen Danielsson, Produktchef elmotorer
Tel: 0499-271 26
jorgen.danielsson@bevi.com